Prihlásenie
sk

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Smart City Services s. r. o.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako “VOP“) upravujú spôsob využívania služieb programu Twin City Concierge by HB Reavis (ďalej ako “Concierge“) prevádzkovaného spoločnosťou Smart City Services s. r. o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 489 650, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 55375/B (ďalej ako “Spoločnosť“).

Klientom podľa týchto VOP je fyzická osoba, ktorá ja v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom, ktorý má prenajaté kancelárske priestory v administratívnej budove Twin City B nachádzajúcej sa na adrese Mlynské Nivy 12 v Bratislave (ďalej ako “Twin City B“),Twin City C nachádzajúcej sa na adrese Mlynské Nivy 14 v Bratislave (ďalej ako “Twin City C“), alebo Twin City Tower nachádzajúcej sa na adrese Tovovárenská 11 v Bratislave (ďalej ako “Twin City Tower“) ktorého pracovné miesto je v daných budovách Twin City B, Twin City C, alebo Twin City Tower, ktorý splnil podmienky registrácie do programu Concierge podľa čl. 1 týchto VOP (ďalej ako “klient“). Klient využívaním Concierge služieb súhlasí s dodržiavaním týchto VOP.

Službami programu Concierge sa rozumejú služby poskytované Spoločnosťou pre klienta, a to predovšetkým zisťovanie informácií súvisiacich s nákupom tovarov a poskytovaním služieb a zabezpečenie nákupu tovarov a poskytovania služieb od tretích strán – dodávateľov tovarov a služieb (ďalej ako “dodávateľ“).

Štandardný prevádzkový čas služby Concierge je 08.00 hod. – 18.00 hod. od pondelka do piatku nerátajúc dni pracovného pokoja (ďalej ako “pracovná doba“). Spoločnosť nebude okrem vopred dohodnutých výnimiek poskytovať služby mimo uvedenej pracovnej doby. Za poskytovanie služby Concierge mimo uvedenej pracovnej doby budú klientovi účtované dodatočné poplatky. O výške dodatočného spoplatnenia služby bude klient informovaný ešte pred začatím poskytovania takejto služby. Mimo uvedenej pracovnej doby sa môže klient so Spoločnosťou skontaktovať cez telefón, web alebo email a Spoločnosť odpovie na všetky správy zanechané klientom najskôr ako to bude možné. Spoločnosť si vyhradzuje právo reagovať až cez pracovnú dobu.

 

 1. PODMIENKY ČLENSTVA
  1. Všetky registrácie v programe Concierge sú predmetom kontroly Spoločnosťou, ktorá má právo kontrolovať a posúdiť, či klient spĺňa podmienky registrácie do programu Concierge uvedené nižšie v týchto VOP. Spoločnosť si vyhradzuje právo neakceptovať registráciu alebo zrušiť členstvo akémukoľvek členovi aj bez udania dôvodu.
  2. Registrácia do programu sa vykonáva osobne alebo prostredníctvom webu programu Concierge. Pri registrácii do programu Concierge môže spoločnosť od klienta vyžadovať nasledovné údaje: meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo.
  3. Členstvo v programe je umožnené len klientom. Klient musí mať aktívnu prístupovú kartu, ktorá mu umožňuje prístup do budovy Twin City B, Twin City C, alebo Twin City Tower a musí mať aktívnu emailovú schránku na doméne svojho zamestnávateľa.
  4. Pri registrácií do programu Concierge je klient povinný poskytovať správne a úplné osobné údaje. Ak tak klient neurobí, Spoločnosť nie je povinná klientovi dodať ním objednaný predmet alebo službu a zároveň môže dôjsť k zrušeniu členstva klienta v programe Concierge. Poskytovanie správnych a úplných osobných údajov musí byť zo strany klienta neustále zabezpečené. Za správnosť a úplnosť osobných údajov zodpovedá klient počas celej doby trvania jeho členstva v programe Concierge. V prípade zmeny osobných údajov je klient vždy bez zbytočného odkladu povinný o tejto skutočnosti informovať Spoločnosť alebo údaje aktualizovať na webe programu Concierge.
  5. Členstvo v programe Concierge je neprenosné, to znamená, že klient je zodpovedný za to, že nikto nesmie používať jeho členské práva. Klienti sa nesmú vydávať za niekoho iného a vystupovať pod falošným menom inej osoby alebo spoločnosti. V prípade, ak klient poruší túto povinnosť, Spoločnosť má právo zrušiť klientovi členstvo v programe Concierge.
  6. Prístup a využívanie klientskej sekcie na stránke programu Concierge je zabezpečený prostredníctvom kombinácie používateľského mena a hesla a je prístupný výlučne len klientom. Klient je sám zodpovedný za svoje používateľské meno a heslo a je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Spoločnosti akékoľvek podozrenie z narušenia bezpečnosti (napr. prostredníctvom neautorizovaného použitia používateľského mena a hesla).
  7. Spoločnosť môže zmeniť tieto VOP. O každej zmene VOP bude klient včas informovaný, vrátane informácie o dátume účinnosti zmeny. V prípade nejasností pri zmene VOP budú platiť tie VOP, ktoré boli účinné v čase vytvorenia objednávky klientom. Informácie o zmene VOP budú poskytnuté pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich zdrojov:
   1. internetová stránka programu Concierge,
   2. email,
   3. pošta alebo iný zásielkový spôsob.
  8. Pokračujúce členstvo klienta v programe Concierge po nadobudnutí účinnosti zmien vo VOP bude znamenať vyjadrenie súhlasu klienta so zmenenými VOP.
  9. Klient zadaním objednávky Spoločnosti, aby klientovi dodala určitý tovar alebo službu, vyjadruje bezvýhradný súhlas s úplným znením VOP Spoločnosti.
  10. Klient súhlasí s tým, že Spoločnosť všetok tovar a služby bude obstarávať na základe príkazu klienta, v mene klienta a na jeho účet. Všetky práva a povinnosti vzťahujúce sa na objednaný tovar a službu vznikajú priamo klientovi. Spoločnosť je povinná vydať klientovi všetok úžitok z vykonaného príkazu, vrátane sprievodnej dokumentácie, inštrukcií, a všetkých ostatných vecí a informácií získaných v súvislosti s obstaraním tovaru alebo služby. Spoločnosť sa zaväzuje, že bude konať výlučne podľa príkazu klienta a v prípade odchýlenia od jeho príkazu vykoná len také úkony, ktoré budú smerovať v prospech klienta podľa najlepších schopností a znalostí zástupcov Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená sa odchýliť od príkazu klienta aj v prípade, ak nedokáže včas získať jeho súhlas pri obstarávaní predmetnej služby alebo tovaru pričom na dokončenie obstarania sa vyžaduje bezprostredný súhlas klienta. Spoločnosť bude konať bez takého súhlasu klienta v prípade, ak svojím konaním sleduje najlepší záujem klienta a zároveň významným spôsobom neprekročí predpokladané a klientom vopred odsúhlasené náklady na obstaranie objednaného tovaru alebo služby. Klient súhlasí, aby obstaranie služby alebo tovaru vykonali aj iné osoby, ako sú zástupcovia Spoločnosti, za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté medzi klientom a Spoločnosťou.

 

 1. ČLENSKÉ VÝHODY
  1. Klient registrovaný v programe Concierge Spoločnosti má nárok na všetky výhody ponúkané prostredníctvom internetovej stránky programu Concierge. Jedná sa najmä o vyhľadanie, spracovanie a analýzu informácií súvisiacich so zabezpečením a zabezpečenie tovaru a služieb tretích strán – dodávateľov.
  2. Cieľom Spoločnosti je zabezpečiť, aby výhody vyplývajúce z členstva zostali dostupné nepretržite a rozsah poskytovaných služieb bol permanentne rozširovaný pre plnohodnotné využívanie členstva. Ak sa niektoré členské výhody stanú nedostupnými, v rámci kompenzácie nedostupnosti sa Spoločnosť pokúsi o prednostné vybavenie už skôr zadaných požiadaviek totožného klienta. Spoločnosť žiadnym spôsobom nezodpovedá za konania a plnenia dodávateľov, ktoré Spoločnosť nedokáže ovplyvniť.

 

 1. POUŽÍVANIE ČLENSTVA
  1. Klient Spoločnosti môže zadávať požiadavky osobne zástupcovi programu Concierge na recepcii budovy Twin City B, Twin City C, alebo Twin City Tower prostredníctvom telefonického kontaktu, emailom alebo prostredníctvom internetovej stránky programu Concierge.
  2. V rámci programu Concierge Spoločnosť poskytuje služby uvedené na internetovej stránke programu Concierge a služby podľa želania klienta, to znamená, že klient môže požiadať o zrealizovanie akejkoľvek zákonnej, vhodnej a z morálneho hľadiska vyhovujúcej služby uspokojujúcej osobné potreby a želania (vrátane a bez obmedzenia v oblasti poskytovania informácií, prístupu na podujatia, vykonávanie rôznych druhov aktivít a predaj tovarov a služieb). Poskytnutie služby neuvedenej v zozname poskytovaných služieb Spoločnosť nezaručuje.
  3. V rámci programu Concierge Spoločnosť poskytuje služby najmä v rámci územia, ktoré je znázornené na mapke nachádzajúcej sa na internetovej stránke programu Concierge. Poskytovanie služieb mimo predmetného územia je možné na základe dohody medzi klientom a Spoločnosťou.
  4. Spoločnosť využije všetky dostupné možnosti aby zabezpečila, že všetci dodávatelia služieb a tovarov sú považovaní za dôveryhodné entity poskytujúce kvalitné služby pre svojich zákazníkov.
  5. Spoločnosť si vyhradzuje právo vylúčiť služby zo zoznamu poskytovaných služieb alebo odmietnuť poskytnúť požadované služby v prípade, že budú v rozpore s týmito VOP alebo budú odporovať dobrým mravom.
  6. Ak Spoločnosť nebude schopná splniť požiadavky klienta v čase primeranom dostupnosti a náročnosti zabezpečenia služby alebo tovaru, klient bude bezodkladne o tejto skutočnosti informovaný.
  7. V prípade, ak si klient objedná určitý tovar alebo službu a pred dodaním predmetného tovaru alebo služby dôjde k zániku členstva klienta, objednávka klienta zostáva zachovaná a Spoločnosť bude pokračovať v dodaní tovaru alebo služby pre klienta, ktorému prislúchajú všetky práva a povinnosti týkajúce sa dodania tovaru alebo služby podľa týchto VOP.
  8. Dodávatelia sú zodpovední za poskytovanie tovarov, služieb a ďalších výhod pre klienta. Spoločnosť bude s dodávateľmi komunikovať v mene klienta, pokiaľ si klient nebude obstarávať službu alebo tovar priamo od dodávateľa. Zmluvný vzťah sa uzatvára medzi dodávateľom a klientom. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou.
  9. Spoločnosť nebude sprostredkovávať hazardné hry, nákup tabakových výrobkov a nákup liekov.
  10. Dodávatelia môžu vyžadovať dodržiavanie ich vlastných obchodných podmienok a klient s nimi musí súhlasiť. Dodávateľ je zodpovedný za poskytovanie úplných a pravdivých informácií ohľadom svojich obchodných podmienok, zmluvných podmienok, spôsobu práce a cenových podmienok pre klientov.
  11. Spoločnosť môže na základe požiadavky klienta obstarať tovary a služby v mene klienta. V takom prípade bude Spoločnosť oprávnená požadovať úhradu všetkých nákladov s tým spojených. O výške takto vzniknutých nákladov bude klient informovaný a pre úspešnú realizáciu dodania dodatočne spoplatnených služieb alebo tovaru sa vyžaduje jeho výslovný súhlas. Týmito nákladmi môžu byť predovšetkým:
   1. cena tovaru alebo služby v prípade, že bola platená Spoločnosťou,
   2. náklady spojené s obstaraním služby a tovaru, a to predovšetkým cestovné náklady,
   3. náklady na pracovný čas zástupcu Spoločnosti spojené s obstaraním tovaru alebo služby,
   4. ďalšie objektívne vzniknuté poplatky Spoločnosti.
  12. V prípade nespokojnosti klienta so zabezpečením dodania tovaru alebo služby je klient oprávnený podať bez zbytočného odkladu sťažnosť, a to osobne, prostredníctvom pošty, telefonicky na čísle +421 907 091 086, prostredníctvom programu Concierge alebo zaslaním emailu na nasledujúcu adresu: feedback@twincity.sk .
  13. Každá sťažnosť musí obsahovať:
   1. meno a priezvisko klienta,
   2. emailovú adresu klienta,
   3. telefónne číslo klienta,
   4. predmet sťažnosti,
   5. detailný popis dodaného tovaru alebo služby, ktorého sa týka sťažnosť,
   6. dôvod sťažnosti.

Spoločnosť má právo po obdržaní sťažnosti od klienta zisťovať dodatočné informácie týkajúce sa sťažnosti a overovať, či klientovi bol dodaný tovar alebo služba, ktorá je predmetom sťažnosti.

Spoločnosť sa zaväzuje uvedenú sťažnosť preskúmať a do 10 pracovných dní od dátumu doručenia sťažnosti odpovedať sťažovateľovi s odôvodnením akceptovania resp. zamietnutia sťažnosti, a to prostredníctvom emailu, alebo ak bola Spoločnosti doručená sťažnosť poštou, tak prostredníctvom pošty.

 • Ak je klient nespokojný s vybavením svojej sťažnosti alebo ak spoločnosť nevybaví sťažnosť klienta do 30 dní odo dňa obdržania sťažnosti od klienta, klient je oprávnený sa obrátiť v súlade s zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:
  1. Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa doručovania: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo prostredníctvom emailu na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk) alebo
  2. akúkoľvek oprávnenú právnickú osobu zapísanú v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je k dispozícii na nasledovnej internetovej stránke: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
  3. oprávnenú osobu prostredníctvom online platformy Európskej komisie: http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm.

 

 • Telefonické hovory do Spoločnosti môžu byť monitorované, prípadne nahrávané za účelom zlepšovania kvality služieb Spoločnosti.

 

 1. POPLATKY A PLATBY
  1. Spoločnosť za registráciu v programe Concierge nebude klientom registrovaným v súlade s článkom 1. VOP účtovať žiaden poplatok.
  2. O výške poplatku za dodanie akéhokoľvek tovaru alebo služby bude klient vždy vopred Spoločnosťou informovaný. Klient vždy musí súhlasiť so sumou, za ktorú mu má byť dodaný určitý tovar alebo služba, pričom ak sa jedná o dodanie tovaru alebo služby presahujúcej 30 EUR, tento súhlas musí byť písomný (za písomný sa na tieto účely považuje aj súhlas udelený prostredníctvom emailu alebo iným obdobným spôsobom).
  3. Klient je povinný uhradiť všetky náležité platby dodávateľom vo výške dohodnutej v čase objednávky. Klient bude informovaný o akýchkoľvek zmenách v cene.
  4. Všetky ceny a poplatky sú vrátene DPH a v eurách (EUR), pokiaľ nie je uvedené inak.
  5. Všetky platby pre Spoločnosť môžu byť navýšené o 4%-ný poplatok za spracovanie platby. Poplatok za spracovanie platby vo výške 4% sa pripočíta k celkovej sume faktúry platenej klientom. O započítaní spracovateľského poplatku bude klient informovaný ešte pred zabezpečením dodania služby alebo tovaru, pričom pre pokračovanie dodania služby alebo tovaru sa vyžaduje súhlas klienta s celkovou výškou sumy za dodanie tovaru alebo služby navýšenej o uvedený 4%-ný spracovateľský poplatok.
  6. Platby uhrádzané klientom (bez zbytočného odkladu, protinároku alebo iného zníženia) musia byť platené vopred, ak platbu vopred bude vyžadovať Spoločnosť, inak musia byť platby uhrádzané klientom do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.
  7. Ak má byť platba uhradená klientom vopred a klient takúto platbu neuskutoční, Spoločnosť si vyhradzuje právo nedodať klientovi predmetný tovar alebo službu.
  8. Úrok z omeškania za každý aj začatý deň po splatnosti faktúry je 0,05 % z dlžnej sumy.
  9. Platby za faktúry vystavené Spoločnosťou môžu byť uhradené nasledovným spôsobom:
   1. bankovým prevodom na účet Spoločnosti,
   2. POS terminálom na kontaktnom mieste Concierge,
   3. prostredníctvom platobnej brány na webe programu Concierge.

Hotovostné platby nie sú možné.

 1. Vo vopred dohodnutých prípadoch budú platby za tovar a služby poskytované dodávateľmi uhrádzané Spoločnosťou. V takom prípade klient bude povinný uhradiť Spoločnosti ňou vynaložené náklady niektorým z nasledovných spôsobov podľa uváženia Spoločnosti:
  1. Vopred – klient je povinný uhradiť zálohovú faktúru za tovar alebo služby. V prípade nezrealizovania dodania služby alebo tovaru budú klientovi peniaze vrátené v plnej výške obdržanej zálohovej platby. V prípade rozdielu v konečnej sume za dodaný tovar alebo službu bude prebytok klientovi vrátený,
  2. Rezervácia na karte klienta – v prípade, že klient využíva platobnú bránu na stránke programu Concierge, bude mu blokovaná suma vo výške predpokladanej hodnoty objednávky. Následne po tom, čo Spoločnosťou zaplatí za služby dodávateľovi a vystaví faktúru pre klienta, bude klientovi z karty strhnutá hodnota faktúry,
  3. Dodatočne - predovšetkým v prípade menších požiadaviek do hodnoty 200 EUR môže Spoločnosť požadovať platbu od klienta za takúto požiadavku až po uhradení platby dodávateľovi za dodanie tovaru alebo služby.
 2. Spoločnosť v rámci poskytovania concierge služieb pre klientov zabezpečuje aj poskytovanie nadštandardných služieb, ktoré sú na internetovej stránke programu Concierge uvedené ako „LVL 2“ služby, za ktoré si Spoločnosť môže účtovať zvýšené náklady. Výška nákladov, za ktoré bude Spoločnosť dodávať takéto tovary alebo služby, musí byť schválená klientom.
 3. Na internetovej stránke programu Concierge sa nachádza mapa zón, v rámci ktorých poskytuje Spoločnosť svoje služby s diferenciáciou nákladov, ktoré vznikajú Spoločnosti pri poskytovaní služieb v rámci jednotlivých zón. Služby v rámci danej zóny budú poskytnuté klientovi len vtedy, keď bude súhlasiť s cenovými podmienkami, na základe ktorých Spoločnosť poskytuje služby. Poskytovanie služieb mimo predmetného územia je možné na základe dohody medzi klientom a Spoločnosťou, pričom si Spoločnosť určí náklady, ktoré jej vzniknú s poskytnutím danej služby.
 4. Ak si klient praje zabezpečiť nákup určitého tovaru, v takom prípade môže Spoločnosť určiť minimálnu hodnotu nákupu a/alebo maximálne množstvo tovaru, ktoré je schopná Spoločnosť zabezpečiť.
 5. Na zabezpečenie ochrany klientov budú všetky peňažné prostriedky prijaté od klientov pre dodávateľov uložené na bankovom účte Spoločnosti do doby ich úhrady dodávateľovi.
 6. Spoločnosť sa zaväzuje informovať klientov hneď ako to bude možné ohľadom základných zmien v činnosti spoločnosti, okrem iného v systéme práce, oceňovaní, výške základných a dodatočných poplatkov.
 7. Spoločnosť sa zaväzuje, že využije všetky dostupné prostriedky, aby zabezpečila, že klienti za tovary a služby nezaplatia viac, ako je ich štandardná trhová cena zohľadňujúc spôsob dodania, jeho dostupnosť či akosť tovaru.
 8. Ak klient potvrdí, že si praje za stanovenú cenu dodať určitý tovar alebo službu a následne svoju objednávku zruší, Spoločnosť má právo vyžadovať od klienta zaplatenie všetkých nákladov, ktoré jej vznikli so zabezpečením dodania predmetného tovaru alebo služby do momentu zrušenia objednávky klientom.
 9. Spoločnosť si vyhradzuje právo klientovi odmietnuť plnenie ďalších objednávok v prípade, že Spoločnosť voči klientovi eviduje pohľadávky po lehote splatnosti.

 

 1. REKLAMÁCIA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  1. Všetky práva a povinnosti klienta a Spoločnosti vyplývajúce z uplatňovania si práva na reklamáciu upravujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky a Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
  2. Klient má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odstúpiť do zmluvy uzatvorenej so Spoločnosťou týkajúcej sa zabezpečenia dodania určitého tovaru alebo služby bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ktorá uplynie po 14 dňoch odo dňa objednania si dodania určitého tovaru alebo služby.
  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže klient uplatniť prostredníctvom:
   1. emailu na nasledujúcu adresu: concierge@twincity.sk,
   2. pošty na adresu Spoločnosti .
  4. Na odstúpenie od zmluvy môže klient použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza internetovej stránke programu Concierge. Použitie tohto vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy nie je povinné a klient môže odstúpiť aj zmluvy aj iným jednoznačným vyhlásením.
  5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa táto zmluva považuje za neplatnú.
  6. Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania oznámenia o odstúpení od zmluvy, nahradiť klientovi všetky ním uhradené platby. Spoločnosť nahradí klientovi platby rovnakým spôsobom, ako boli tieto platby vykonané klientom, s výnimkou, ak by klient výslovne jednoznačne súhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  7. Keď je dodanie určitého tovaru alebo služby pre klienta – na jednoznačnú požiadavku klienta – uskutočnené pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy, klient uplatňujúci svoje právo na odstúpenie od zmluvy, po odoslaní takejto žiadosti, je povinný uhradiť Spoločnosti platby za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy klient oznámil Spoločnosti svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Výška takejto platby bude vypočítaná úmerne k rozsahu poskytovaných služieb zabezpečenia dodania tovaru alebo služby, zohľadňujúc všetky náklady týkajúce sa zabezpečenia dodania predmetného tovaru alebo služby.
  8. Právo odstúpiť od zmluvy neprislúcha klientovi v tom prípade, ak Spoločnosť dokončila dodanie tovaru alebo služby pre klienta na základe jeho jednoznačnej žiadosti, ktorý bol informovaný pred zabezpečením dodania tovaru alebo služby informovaný, že jeho právo odstúpiť od zmluvy zaniká od momentu dokončenia dodania tovaru alebo služby.
  9. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto článku VOP a ustanoveniami iných článkov, majú ustanovenia tohto článku VOP prednosť.

 

 

 1. SLUŽBY V OBLASTI CESTOVANIA
  1. Akékoľvek služby v oblasti cestovania vrátane služieb objednania cestovných lístkov a dovolenkových pobytov objednané prostredníctvom Spoločnosti sa riadia obchodnými podmienkami cestovných kancelárií a ostatných dodávateľov. Klient musí brať na vedomie, že Spoločnosť nie je cestovnou kanceláriou, a že vystupuje iba v úlohe príkazníka, ktorý zabezpečuje  dodanie určitého tovaru alebo služby. Všetky práva a povinnosti klienta musia byť uplatňované voči dodávateľom.

 

 

 1. SLUŽBY V OBLASTI GASTRONÓMIE
  1. Ak klient využíva služby v oblasti gastronómie, napríklad pri rezerváciách v reštauráciách, Spoločnosť je oprávnená uhradiť v mene klienta vklad, ktorý sa využíva ako zábezpeka v prípade zrušenia rezervácie klienta, ak to daná reštaurácia vyžaduje. Na úhradu takého zabezpečovacieho vkladu sa vyžaduje výslovný súhlas klienta. Výška vkladu bude pripočítaná k ostatným poplatkom súvisiacim so zabezpečením tovarov a služieb, ktoré bude klient povinný uhradiť Spoločnosti. Ak klient následne zruší svoju rezerváciu, Spoločnosť má právo vyžadovať od klienta zaplatenie všetkých nákladov, ktoré jej vznikli so zabezpečením dodania predmetného tovaru alebo služby do momentu zrušenia objednávky klientom.

 

 1. VSTUPENKY NA PODUJATIA
  1. Podujatie je verejné predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), na ktoré Spoločnosť zabezpečuje získanie lístkov pre klienta. Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino). Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné podujatie.
  2. Klient sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom usporiadateľa daného podujatia, nie Spoločnosti.
  3. Vstupenky sú zabezpečované vždy na základe objednávky klienta, obstarávané a platené dodávateľovi vstupeniek Spoločnosťou v mene a na účet klienta alebo priamo klientom.
  4. Klient je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po jej obdržaní.
  5. Služby ponúkané na podujatiach nie sú službami Spoločnosti. Pre jednotlivé podujatia platia všeobecné pokyny usporiadateľa daného podujatia. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného podujatia, je klient povinný tieto informácie sledovať a na základe nich sa pred samotným podujatím zariadiť.
  6. Pri objednávke vstupeniek klient akceptuje rozdiel medzi základnou cenou a cenou uvádzanou Spoločnosťou. Rozdiel môže byť spôsobený stupňom obtiažnosti získať dané vstupenky, nákladmi na obstaranie vstupeniek a hlavne nákladmi na ich zabezpečenie a zaslanie na miesto určené klientom.
  7. Zásielka vstupeniek je vykonávaná na náklady klienta, s jeho vedomím a klient znáša aj riziká s ňou spojené. Náklady na zabezpečenie zásielky vstupeniek zahŕňajú aj ich doručenie na klientom stanovené miesto a ich následné odovzdanie klientovi. Zásielky vstupeniek nie sú poistené a Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za poškodenie vstupeniek spôsobené kuriérskou spoločnosťou, ich nedodanie včas, stratu alebo zámenu. V prípade doručenia vstupeniek na klientom stanovené miesto je klient plne zodpovedný za ich prevzatie.
  8. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nedodanie vstupeniek, ktoré bolo spôsobené nesprávne uvedenou adresou, miestom prevzatia alebo neprítomnosťou klienta. V takomto prípade neposkytuje Spoločnosť klientovi žiadnu náhradu.
  9. Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje klient súhlas s predpismi usporiadateľa v mieste konania akcie a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.
  10. Klient vždy navštevuje podujatie na vlastnú zodpovednosť a Spoločnosť nie je zodpovedná za náklady, ktoré môžu klientovi vzniknúť počas cesty na podujatie a z podujatia.
  11. Klient je vždy zodpovedný za sledovanie aktuálnych informácii pred samotným podujatím (čas, miesto konania). Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za poskytovanie vyššie uvedených informácií.
  12. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za podujatia, ktoré boli zrušené alebo zmenené. Z uvedeného dôvodu nemôže klient žiadať od Spoločnosti vrátenie peňazí. V takomto prípade sa klient musí obrátiť priamo na usporiadateľa podujatia, aby mu vrátil späť hodnotu vstupeniek, prípadne vymenil vstupenky za iné. Spoločnosť môže pri tomto kroku klientovi asistovať.

 

 1. ZRUŠENIE A ZÁNIK ČLENSTVA
  1. V prípade ukončenia pracovného pomeru medzi klientom a jeho zamestnávateľom alebo v prípade zrušenia prístupu klienta do budovy Twin City B, Twin City C, alebo Twin City Tower klientovi zaniká členstvo v programe Concierge.
  2. Klient môže kedykoľvek zrušiť členstvo v programe Concierge za predpokladu, že sú vysporiadané všetky jeho záväzky voči Spoločnosti
  3. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o registráciu žiadateľa do programu Concierge alebo zrušiť členstvo klienta aj bez udania dôvodu.

 

 1.  ZODPOVEDNOSŤ
  1. Spoločnosť garantuje, že využije všetky dostupné možnosti na to, aby poskytovala svoje služby s čo najvyššou možnou starostlivosťou a vždy v súlade s klientovými požiadavkami a príkazmi. V prípade nákupu tovarov a poskytovania služieb tretími stranami vystupuje Spoločnosť ako osoba poverená klientom na ich obstarávanie tovarov alebo služieb. Spoločnosť vynaloží maximálne úsilie pri výbere vhodného dodávateľa s cieľom uspokojenia požiadaviek klienta v čo najväčšej možnej miere.
  2. Klient zodpovedá za posúdenie kvality, hodnoty a vhodnosti odporúčaných tovarov a služieb a ich následný výber. Na základe uvedeného sa klient sám rozhodne, či s treťou stranou uzavrie dohodu o kúpe tovarov alebo poskytovaní služieb.
  3.  Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z kúpy tovaru alebo poskytnutia služieb sa uplatňujú výlučne medzi dodávateľom a klientom. Spoločnosť vystupuje len ako prostredník pri obstarávaní služby alebo tovaru pre klienta.
  4. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za vady tovarov a služieb, ktoré Spoločnosť ponúka ako prostredník medzi dodávateľmi a klientmi a takisto ani za dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi klientom a dodávateľom. Spoločnosť poskytne klientovi súčinnosť pri komunikácií s dodávateľom.
  5. Klient súhlasí s tým, že každá objednávka tovarov a služieb medzi ním a dodávateľom je jedinečná a od ostatných nezávislá. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za nezodpovedné konanie alebo za straty vzniknuté takýmto konaním zo strany dodávateľa pre klienta bez ohľadu na to, či bola daná objednávka spracovávaná ako požiadavka prostredníctvom programu Concierge alebo nie.
  6. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty vzniknuté v súvislosti s nedostupnosťou internetovej stránky programu Concierge, telefónneho čísla alebo emailu, za neúspešné zrealizovanie platby vykonanej niektorým zo spôsobov uvedených v týchto VOP alebo akékoľvek iné straty, vzniku ktorých nemohla objektívne zabrániť.
  7. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo iné znehodnotenie tovarov a služieb alebo dodatočné výdavky spôsobené informáciami a príkazmi klienta, ktoré sú nedostatočné, nesprávne, nepresné, respektíve prichádzajúce oneskorene alebo úplne absentujúce.
  8. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie, dodatočné náklady alebo výdavky na strane klienta, dodávateľa alebo akejkoľvek inej tretej strany spôsobené požiadavkami, ktoré klient zadal dodávateľovi alebo inej tretej strane v súvislosti s obstaraním služby alebo tovaru, ktoré sú predmetom zabezpečovania Spoločnosťou.
  9. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušenie obchodných podmienok v súvislosti s ich oneskoreným poskytnutím alebo neschopnosťou poskytnutia služby, ak bolo oneskorenie spôsobené zlyhaním, ktoré nemôže alebo nemohla Spoločnosť ovplyvniť.
  10. Spoločnosť sa snaží zabezpečiť, aby internetové stránky so škodlivým kódom alebo nevyžiadaným obsahom neboli aktívne na internetovej stránke programu Concierge. Spoločnosť však nezodpovedá za akékoľvek vady alebo škody spôsobené škodlivým kódom alebo nevyžiadaným obsahom vyskytujúcim sa na internetovej stránke programu Concierge.

 

 1. DÔVERNÉ INFORMÁCIE
  1. Všetky informácie alebo požiadavky, ktoré klient poskytne Spoločnosti alebo jej zamestnancom, sú dôverné. Takéto informácie nebudú poskytnuté tretím osobám na iné účely ako je zabezpečenie dodania objednaných tovarov a služieb.
  2. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

 1. AUTORSKÉ PRÁVA
  1. Spoločnosť vlastní a má všetky autorské oprávnenia vzťahujúce sa k internetovej stránke programu Concierge a jej jednotlivým častiam. Všetky ostatné práva sú vyhradené. Uvedená internetová stránka programu Concierge je len pre osobné použitie klienta a nesmie byť používaná na komerčné účely. Obsah na internetovej stránke programu Concierge môže klient sťahovať do svojho osobného počítača len na účely prehliadania prípadne tlače pár stránok pre osobné použitie klienta. Nie je dovolené upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, reprodukovať, publikovať, registrovať, vytvárať kópie alebo predávať akékoľvek informácie získané z internetovej stránky programu Concierge.

 

 1. NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI – VYŠŠIA MOC
  1. Žiadna zo zmluvných strán na základe týchto VOP nenesie zodpovednosť voči druhej strane v prípade neskorého poskytnutia služby resp. jej neposkytnutia z dôvodu nepredvídaných udalostí – vyššej moci. Spoločnosť bude klienta písomne informovať, že na základe nepredvídanej udalosti nemá možnosť poskytnúť klientovi služby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a že spraví všetko preto, aby následne konala v zhode s týmito VOP tak rýchlo, ako to len bude možné.
  2. Nepredvídaná udalosť – vyššia moc znamená udalosť, ktorú nemôže žiadna zo zmluvných strán ovplyvniť. Medzi nepredvídané udalosti patria napr. štrajk, výluka, pracovný spor, vyššia moc, teroristický čin, výtržnosti, úmyselné poškodenie, zneužitie na základe príkazu (regulácie, direktívy) práva alebo vlády, zničenie prevádzky podniku, oheň, povodeň, búrka a iné okolnosti ovplyvňujúce poskytovanie tovarov a služieb.

 

 1. POUŽITEĽNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a podmienky členstva klienta v programe Concierge sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a patria do výlučnej jurisdikcie súdov Slovenskej republiky.
  2. Žiadne ustanovenie uvedené v týchto VOP nevylučuje alebo neobmedzuje akékoľvek práva, ktoré prislúchajú klientovi podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných ustanovení platných slovenských právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.

 

 1. KONTAKTUJTE NÁS
  1. Ak má klient akékoľvek otázky a pripomienky môže kontaktovať poskytovateľa služieb Concierge telefonicky na t.č. +421 908 746 397 alebo emailom na feedback@twincity.sk. Klient môže taktiež napísať na korešpondenčnú adresu Spoločnosti