Prihlásenie
sk

Informácia o spracovaní osobných údajov služby Concierge v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

 

Prevádzkovateľ - Smart City Services s. r. o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 489 650, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 55375/B, e-mail: dataprivacy@hbreavis.com (ďalej len „SCS“ alebo „Prevádzkovateľ“ ) týmto poskytuje všetkým klientom využívajúcich služby programu Concierge (ďalej len „Concierge“) informácie o spracúvaní ich osobných údajov počas poskytovania služieb programu. Ak nie je uvedené inak, majú pojmy uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov rovnaký význam ako vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti SCS.

Aký je účel spracúvania osobných údajov počas poskytovania služieb Concierge?

Vaše osobné údaje sa používajú na účel poskytnutia služieb podľa Vašich požiadaviek v rámci programu Concierge a ochrany a presadzovania práv a záujmov spoločnosti HB Reavis, ktoré vyplývajú z nášho vzťahu. Tento účel zahŕňa najmä nasledujúce činnosti spracúvania

 • efektívna komunikácia súvisiaca s poskytovaním služieb Concierge
 • zaistenie prešetrenia vašej sťažnosti alebo nároku
 • zaistenie riadnej realizácie služieb Concierge
 • plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi vami a nami, vrátane zmlúv o fakturácii a zhromažďovaní
 • poskytovanie oznámení o stave služby, vrátane informačných materiálov od dodávateľov jednotlivých služieb
 • získavanie spätnej väzby
 • oznamovanie zmien
 • vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo môže spoločnosť HB Reavis použiť na komunikáciu s vami na účely overovania, ako aj na iné záležitosti súvisiace s poskytovaním služby Concierge

(ďalej len „Účel“).

Prevádzkovateľ bude klientovi počas poskytovanie služieb Concierge zasielať e-maily a SMS správy. Pôvodcom týchto e-mailov a SMS správ je SCS a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany SCS. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže klient oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu SCS, ako poskytovateľovi služieb programu Concierge na adresu concierge@twincity.sk.

Aké osobné údaje spracúvame?

meno, priezvisko, titul, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, zamestnávateľ klienta

Aký je právny základ spracúvania údajov počas poskytovania služieb Concierge?

Spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, alebo aby boli vykonané opatrenia pred uzatvorením zmluvy. V prípade, že osobné údaje nie sú poskytnuté, naša spoločnosť nebude môcť s Vami uzavrieť zmluvu a poskytovať Vám služby Concierge.

Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:

Nič takéto sa nespracúva.

Komu sa budú poskytovať osobné údaje?

Osobné údaje budú prístupné spoločnosti:

 • WALL & Partners a. s. so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 36 869 813, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5121/B, za účelom zabezpečenia poskytovania služieb Concierge (prijímanie zadaní od klientov a zabezpečenie ich vybavenia cez externých dodávateľov).

Zároveň môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými prostredníctvom programu Concierge sprístupnené entitám, ktoré klientom dodávajú alebo sa podieľajú na dodávaní objednaných tovarov alebo služieb alebo spriazneným entitám SCS.

Môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní (ako napríklad polícia, prokurátori atď.) iba v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Aká je doba spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie Účelu, najneskôr však do platnosti zmluvy.

Postúpenie osobných údajov tretím krajinám alebo tretím stranám:

Vaše osobné údaje sú spracované na území Slovenskej republiky a iných štátov Európskej únie. Vaše osobné údaje môže spracovať krajina mimo Európskej únie, ak túto krajinu schváli Európska komisia ako krajinu s primeranou úrovňou ochrany údajov alebo ak existujú iné príslušné záruky na ochranu údajov (napríklad záväzné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti alebo štandardné ustanovenia EÚ o ochrane údajov).

Aké sú Vaše práva?

 • Prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame.
 • Oprava nesprávnych alebo nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Obmedzenie, t. j. blokovanie spracovania vašich osobných údajov.
 • Vymazanie osobných údajov v prípade neprítomnosti účelu alebo neoprávneného spracovania údajov.
 • Podanie námietky voči spracovaniu osobných údajov, ak si myslíte, že naše spracovanie údajov nie je odôvodnené.
 • Vylúčenie z automatizovaného rozhodovania.

 

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie v maximálnej možnej miere, a preto spracovávame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými zákonmi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť na ochranu vašich práv našej spoločnosti.

Ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás na adrese dataprivacy@hbreavis.com. Zároveň môžete podať sťažnosť aj osobne alebo písomne na adrese, ktorá je uvedená v záhlaví tohto dokumentu. Takisto sme určili zodpovednú osobu, ktorou je Erika Wild, kontaktné miesto Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, tel.: +421 918 723 243.

Takisto máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike so sídlom na Hraničnej 12, 820 07 Bratislava, e-mail:  https://dataprotection.gov.sk/, tel.: +421 /2/ 3231 3220.